نوشتن WebServer در برد Arduino Leonardo

با استفاده از این کد می توانید یک وب سرور ساده راه اندازی نمائید. لازم به ذکر است بدین منظور حتما نیاز به ماژول

دستور YUM چیست ؟

YUM مخفف Yellowdog Updater Modified میباشد. شما با استفاده از این دستور در محیط Command Line میتوانید Package های متفاوت لینوکسی را روی سرور

معنی RPM چیست ؟

RPM مخفف RedHat Package Manager بوده و سیستم Package Manager پیشفرض توزیع های لینوکسی است. این نوع ساختار Package Manager توسط شرکت RedHat طراحی

hal چیست ؟

Hardware Abstraction Layer همان hal است که نامی یکسان برای تمامی سخت افزارها از یک نوع روی تمامی توزیع های لینوکس در نظر میگیرد.

dbus چیست ؟

مانند یک اتوبوس عمل میکند و ارتباط بین اجزای سیستم عامل و سخت افزار ها را برقرار مینماید. به طور مثال وقتی یک USB

udev چیست ؟

وقتی شما سخت افزاری به سرور لینوکس خود متصل میکنید نام آن در دایرکتوری dev قرار میگیرد. udev به شما این امکان را میدهد

sysfs چیست ؟

دایرکتوری sys جایی است که hal کلیه اطلاعات سخت افزار های متصل شده به سرور را نگهداری مینماید. sysfs کلیه تراکنش های این دایرکتوری

دایرکتوری proc

این دایرکتوری جایی است که کرنل اطلاعات خود را در آنها نگهداری میکند و روی فضای رم ایجاد میگردد. اطلاعات موجود در این دایرکتوری

دایرکتوری dev

udev دایرکتوری dev را کنترل مینماید.تمامی سخت افزار های سیستم که نام های آنها توسط hal تبدیل شده است در این بخش قابل مشاهده

دستور lsmod

تمامی ماژول های کرنل را نمایش میدهد. Local:/dev# lsmod Module Size Used by pci_stub 12622 1 vboxpci 23256 0 vboxnetadp 25670 0 vboxnetflt 27605

دستور lspci

تمامی دستگاه های PCI متصل به سرور را نمایش میدهد. # lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller

دستور lsusb

تمامی دستگاه های USB متصل به سیستم را نمایش میدهد. # lsusb Bus 002 Device 003: ID 1c4f:0026 SiGma Micro Keyboard Bus 002 Device

دستور lspcmcia

تمامی Device های PCMCIA متصل به سرور را نمایش میدهد.

دستور lshal

این دستور اطلاعات hal را به نمایش میگذارد.

دستور lshw

این دستور تمامی مشخصات Device های سخت افزاری و نرم افزاری شما را در لینوکس به نمایش میگذارد. حتما آن را امتحان نمایید.

Device UUIDs چیست ؟

هر دستگاهی از یک ID استفاده مینماید که به آ« UUID گفته میشود. Local:/dev# cat /proc/mounts rootfs / rootfs rw 0 0 sysfs /sys

BIOS چیست ؟

Basic Input Output System یا همان BIOS اولین مرحله ای است که به هنگام روشن شدن کامپیوتر یا سرور Load میگردد. میتواند تصمیم بگیرد

bootloader چیست ؟

boot loader چیست و فرآیند بوت چگونه است ؟ boot loader اولین برنامه ای است که در هنگان روشن شدن کامپیوتر پس از BIOS