ایزو ۱۳۴۰۶ چیست ؟

مربوط به وسائل آرگونومی برای کار     ایزو ۱-۱۳۴۰۶:۱۹۹۹ مربوط به وسائل آرگونومی – مقدمه و معرفی    ایزو ۲-۱۳۴۰۶:۱۰۰۲ مربوط به وسائل آرگونومی –

ایزو ۱۱۵۷۸:۱۹۹۵۶ چیست ؟

مربوط به فنآوری اطلاعات – تبادل اطلاعات و سازگاری بین سیستم‌های متفاوت با استانداردهای متفاوت OSI

ایزو ۱۱۱۷۹ چیست ؟

مربوط به فنآوری اطلاعات – ریجستری‌های فراداده     ایزو ۱-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به چهارچوب بندی ریجستری‌های فراداده    ایزو ۲-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به طبقه بندی ریجستری‌های فراداده   

ایزو ۱۱۰۶۴ چیست ؟

مربوط به طراحی آرگونومیک     ایزو ۱-۱۱۰۶۲ مریوط به اصول طراحی مراکز کنترل    ایزو ۲-۱۱۰۶۲ مربوط به اصول سازماندهی قسمت‌های کنترل    ایزو ۳-۱۱۰۶۲ مربوط