تنظیمات FTP در وردپرس

فایل wp-config.php را باز نمائید. کد ذیل را در آن وارد نمائید. define(‘FS_METHOD’, ‘ftpext’); define(‘FTP_BASE’, ‘/’); define(‘FTP_USER’, ‘FTP-USER’); define(‘FTP_PASS’, ‘FTP-PASS’); define(‘FTP_HOST’, ‘FTP-HOST’); define(‘FTP_SSL’, false);