دستور look در لینوکس

این دستور مانند یک دیکشنری، کلماتی که حاوی عبارت مورد نظر شما باشند نمایش می دهد. مثال: regux@localhost:/home/# look car Cara Cara’s carps carpus

دستور tac در لینوکس

این دستور عملکرد عکس دستور cat را دارد و خط های یک فایل را به ترتیب پایین به بالا نمایش می دهد. مثال: [root@regux

دستور factor در لینوکس

این دستور تمام فاکتور های عدد را نمایش میدهد. مثال: [root@regux test]# factor 10 10: 2 5 [root@regux test]# factor 222 222: 2 3

دستورات خطرناک لینوکس

اخطار: از اجرای و تست این دستورات روی سرور، سیستم خانگی و یا هر سیستم عاملی که حاوی اطلاعات مهم می باشد خودداری نمائید.

Fork Bomb چیست ؟

این مقاله در ارتباط با Fork Bomb روی سرورهای لینوکس نوشته شده است. منظور از Fork Bomb یک دستور است که در Bash لینوکس

ست نمودن IP Static در Debian

مرحله اول: (ست نمودن IP) vim /etc/network/interfaces auto lo iface lo inet loopback #My IP description # IPv4 address iface eth0 inet static address

ست نمودن IP Static در Centos

مرحله اول: (تنظیمات IP) ## Configure eth0 # # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=”eth0″ NM_CONTROLLED=”yes” ONBOOT=yes HWADDR=A4:BA:DB:37:F1:04 TYPE=Ethernet BOOTPROTO=static NAME=”System eth0″ UUID=5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03 IPADDR=192.168.1.44 NETMASK=255.255.255.0 مرحله دوم:

دستور vdir در لینوکس

این دستور، همان دستور dir می باشد، ولی نتیجه را به صورت عمودی نمایش می دهد. تفاوت میان این دو دستور به شرح ذیل

دستور wc در لینوکس

این دستور تعداد بایت ها، تعداد کلمات و تعداد خط های یک فایل را نمایش می دهد. مثال: [root@regux test]# wc aa.txt 4 3

دستور yes در لینوکس

این دستور اقدام به تایپ کاراکتر y به صورت پشت سر هم (رگباری) می نماید. مثال: [root@regux ~]# yes y y y y y

دستور break در لینوکس

با استفاده از این دستور می توان از یک حلقه مانند while و یا for خارج شد. مثال: for myloop in 1 2 3

دستور aptitude در لینوکس

aptitude یک Package Manager در لینوکس (ubuntu/debian) می باشد. مثال: aptitude [options…] autoclean aptitude [options…] clean aptitude [options…] forget-new aptitude [options…] keep-all aptitude [options…]

دستور unalias در لینوکس

این دستور آلیاس تعریف شده را حذف می نماید. مثال: [root@regux ~]# alias alias c=’clear’ alias cp=’cp -i’ alias l.=’ls -d .* –color=auto’ alias

دستور alias در لینوکس

با استفاده از این دستور می توان در لینوکس آلیاس تعریف نمود. مثال: این دستور حرف c را برای دستور clear آلیاس می نماید.

دستور yum در لینوکس

این دستور جهت جستجو و نصب برنامه مورد استفاده قرار میگیرد. مثال: yum update yum upgrade yum install htop

دستور apt-get در لینوکس

این دستور جهت جستجو و نصب برنامه مورد استفاده قرار میگیرد. مثال: apt-get update apt-get upgrade apt-get install htop

دستور echo در لینوکس

این دستور جهت نمایش متن روی صفحه مورد استفاده قرار میگیرد. مثال: [root@regux ~]# echo hi hi

دستور dirname در لینوکس

این دستور، دایرکتوری فایل یا پوشه ای که به آن داده می شود را نمایش می دهد. مثال: [root@regux~]# dirname /test/folder/aa /test/folder   [root@regux

دستور ll در لینوکس

این دستور یک Alias برای دستور ذیل می باشد و لیست فایل ها و پوشه های موجود در یک دایرکتوری را با جزئیات نمایش