دستورات بانک اطلاعاتی MySQL

backup: mysqldump -u root -p[root_password] [database_name] > dumpfilename.sql mysqldump –all-databases -u [user] -p[pass] –skip-lock-tables –force > mysql-11-18-2015.sql restore: mysql -u root -p[root_password] [database_name] <