مسیر فایل های لاگ در دایرکت ادمین

دایرکت ادمین /var/log/directadmin/error.log /var/log/directadmin/errortaskq.log /var/log/directadmin/system.log /var/log/directadmin/security.log وب سرور آپاچه /var/log/httpd/error_log /var/log/httpd/access_log /var/log/httpd/suexec_log /var/log/httpd/fpexec_log /var/log/httpd/domains/domain.com.error.log /var/log/httpd/domains/domain.com.log /var/log/messages (generic errors) سرویس proftpd /var/log/pureftpd.log سرویس های Dovecot

محدودیت ارسال ایمیل در DirectAdmin

محدودیت های اعمال شده در فایل های زیر ذخیره می گردند: محدودیت ارسال ایمیل پیش فرض برای اکانت های ایمیل /etc/virtual/user_limit محدودیت ارسال ایمیل

آموزش تبدیل بکاپ Cpanel به DirectAdmin

1) فایل تبدیل بکاپ را دانلود نمائید. wget http://www.regux.com/dl/da.cpanel.import.9.4.tar.gz 2) فایل را Extract نمائید. [root@regux ]# tar -xzvf da.cpanel.import.9.4.tar.gz da.cpanel.import.pl defaults.conf 3) دو پوشه import

مسیر فایل های Log در کنترل پنل دایرکت ادمین

لاگ های DirectAdmin /var/log/directadmin/error.log /var/log/directadmin/errortaskq.log /var/log/directadmin/system.log /var/log/directadmin/security.log لاگ های Apache /var/log/httpd/error_log /var/log/httpd/access_log /var/log/httpd/suexec_log /var/log/httpd/fpexec_log /var/log/httpd/domains/domain.com.error.log /var/log/httpd/domains/domain.com.log /var/log/messages (generic errors) لاگ های Proftpd /var/log/proftpd/access.log /var/log/proftpd/auth.log

آموزش فعال سازی قابلیت block نمودن IP از طریق کنترل پنل DirectAdmin

برای init.d cd /etc/init.d mv iptables iptables.backup wget http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/iptables chmod 755 iptables /etc/init.d/iptables restart cd /usr/local/directadmin/scripts/custom wget -O block_ip.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/block_ip.sh wget -O show_blocked_ips.sh http://files.directadmin.com/services/all/block_ips/2.1/show_blocked_ips.sh