دستور lsusb

تمامی دستگاه های USB متصل به سیستم را نمایش میدهد.

# lsusb Bus 002 Device 003: ID 1c4f:0026 SiGma Micro Keyboard Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 005: ID 04f2:b217 Chicony Electronics Co., Ltd Lenovo Integrated Camera (0.3MP) Bus 001 Device 004: ID 0a5c:217f Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2.1) Bus 001 Device 003: ID 192f:0916 Avago Technologies, Pte.  Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 12 =