بازی آنلاین مار

جهت حرکت دادن مار میبایست از کلیدهای جهت نما استفاده نمائید.