تگ DOCTYPE در html چیست ؟

این تگ برای نمایش هرچه بهتر صفحه HTML شماست. <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE HTML> <!doctype html><!Doctype Html> لازم به ذکر است بزرگی و کوچکی حروف

نوشتن WebServer در برد Arduino Leonardo

با استفاده از این کد می توانید یک وب سرور ساده راه اندازی نمائید. لازم به ذکر است بدین منظور حتما نیاز به ماژول

margin در CSS

p { margin-top: 25px; margin-right: 50px; margin-bottom: 25px; margin-left: 50px; } margin:10px 5px 15px 20px; top margin is 10px right margin is 5px bottom

Units ها در CSS

Unit Description % percentage in inch cm centimeter mm millimeter em 1em is equal to the current font size. 2em means 2 times the

تغییرات padding در CSS

p { padding-top: 25px; padding-right: 50px; padding-bottom: 25px; padding-left: 50px; } padding: 25px 50px 75px 100px; top padding is 25px right padding is 50px