تگ DOCTYPE در html چیست ؟

این تگ برای نمایش هرچه بهتر صفحه HTML شماست. <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE HTML> <!doctype html><!Doctype Html> لازم به ذکر است بزرگی و کوچکی حروف

margin در CSS

p { margin-top: 25px; margin-right: 50px; margin-bottom: 25px; margin-left: 50px; } margin:10px 5px 15px 20px; top margin is 10px right margin is 5px bottom

Units ها در CSS

Unit Description % percentage in inch cm centimeter mm millimeter em 1em is equal to the current font size. 2em means 2 times the

تغییرات padding در CSS

p { padding-top: 25px; padding-right: 50px; padding-bottom: 25px; padding-left: 50px; } padding: 25px 50px 75px 100px; top padding is 25px right padding is 50px

نمونه کد استفاده از background در CSS

#example1 { background-image: url(img_flwr.gif), url(paper.gif); background-position: right bottom, left top; background-repeat: no-repeat, repeat; } #example1 { background: url(img_flwr.gif) right bottom no-repeat, url(paper.gif) left top