نحوه استفاده از تابع print در PHP

<?php $txt1=”Hi”; $txt2=”freeprogrammers.com”; $languages=array(“asp”,”php”,”html”); print $txt1; print “<br>”; print “this is $txt2”; print “you are learning {$languages[0]}”; ?>