چگونه IP آدرس های ارجاع کننده به سایت را از طریق فایل Web.Config مسدود سازیم ؟

<security> <ipsecurity allowunlisted=”true”> <clear> <add ipaddress=”1.1.1.1″> <add ipaddress=”1.1.1.0″ subnetmask=”255.255.255.0″> <add ipaddress=”1.1.0.0″ subnetmask=”255.255.0.0″> <add ipaddress=”1.0.0.0″ subnetmask=”255.0.0.0″> </add></add></add></add></clear></ipsecurity> </security> در مثال ذیل تمامی IP آدرس ها